Varför använda simulering?

Att använda sig av simulering är ett bra sätt att återskapa och förutse potentiella händelseförlopp och risker. Med hjälp av modeller kan man effektivt och systematiskt analysera verkliga problem, och på så sätt nå ökad kunskap och insikt om problemet i fråga.På grund av säkerhetsfrågor och risker har företag och industrier i vissa fall inte möjlighet att genomföra verkliga tester av sina produkter. Detta är bra exempel på när simulering kan användas, då man med hjälp av datorsimulering ändå kan testa sina hypoteser och nå tillförlitliga resultat.

Vilka typer av simulering finns?

Omfattningen av simulatorer som finns idag är stor, och i denna text refererar vi huvudsakligen till datorsimulering som metod. Det finns således även många typer av modeller för olika typer av simuleringar. Vilka modeller som används beror på vilken del av ett händelseförlopp man vill studera, och vilket resultat man vill nå av sin simulation.Två av de vanligaste simuleringsmodellerna är kontinuerlig simulering (även kallat tidsstyrd simulering) och diskret-händelse simulering (även kallat händelsestyrd simulering). De huvudsakliga skillnaderna mellan dessa två modeller är hur simulationen genomförs och styrs i förhållande till tid.

Vad är simulering

Många industrier upplever idag stora utmaningar när det kommer till att skapa och bibehålla effektiva och miljömedvetna tillverkningsprocesser. Högre komplexitet på produkter krävs, samtidigt som kortare ledtider och ökad produktion förväntas. Därtill ökar dessutom kraven på hållbarhet och miljöpåverkan.Med hjälp av datorsimulering kan dessa utmaningar tacklas på ett såväl kostnadseffektivt, som tidseffektivt sätt. Genom att skapa interaktiva modeller av verkligheten kan produkttester utföras utan behov av material, vilket innebär stora fördelar för såväl miljön som industrierna i fråga.

Kontinuerlig simulering

Med kontinuerlig simulering analyserar man simulationen med hjälp av matematiska formler som avgör vad som händer härnäst, där simulationen rör sig kontinuerligt framåt i en fastställd takt. Tillvägagångssättet gör det möjligt att nå ett resultat genom att föra tidsaxeln framåt, och analysera huruvida systemets tillstånd bör förändras.Resultat man kan nå med denna typ av simulation är bland annat att mäta hur en population förväntas växa eller minska under ett angivet tidsintervall.

Diskret-händelse simulering

Med diskret-händelse simulering skapar man en simulering vars innehåll består av en rad olika fördefinierade händelser. Dessa händelser läggs i en händelsekö, och förloppet i simulationen rör sig mellan dessa. Denna typ av simulering kan innebära ojämna tidsintervall, då själva händelseförloppet är i fokus och inte tidsåtgången.Exempel på när diskret-händelse simulering används är vid test av en krockkudde i ett fordon, där det är händelserna som utlöser själva förloppet och resultatet.

Hur går en simulering till?

Att genomföra en datorsimulering innebär att göra en modell av verkligheten där ett fenomen återskapas med syftet att nå kunskaper och insikter som leder till förbättringar. En simuleringsprocess är på många sätt komplex, men vi har förenklat processen enligt följande:Första stegetI det första steget av processen designas en modell av den del av verkligheten man önskar simulera. Här anger man även de förutsättningar och parametrar man vill studera under simuleringen.Andra stegetI det andra steget av processen studeras själva händelseförloppet. Här kan till exempel kontinuerlig simulering användas för att undersöka systemets uppförande under ett visst tidsintervall.Tredje stegetI det tredje steget analyseras resultatet av simuleringen. I detta skede kan man nå insikt om vissa parametrar behöver förändras för att nå det önskvärda resultatet.

Vanliga frågor om simulering

Varför ska man simulera verkligheten?Under många år har industrier och företag tagit fram och testat produkter genom så kallad “trial and error”. Detta tillvägagångssätt för produktutveckling innebär att man genomför test i verkligheten, för att genom dessa få svar på de frågor man har kring sin produkt eller verksamhet.Med hjälp av simulering genomförs dessa test via en abstraktion av verkligheten som istället återskapats digitalt, en så kallad modell. Tack vare dessa modeller kan hela industrier förkorta och effektivisera produktionsled, samtidigt som kostnader sänks och förbrukning av material reduceras.När används simulering?Simulering används vid forskning och produktutveckling i olika form och skeden, för att testa händelseförlopp och återskapa fysiska fenomen. Exempel på när simulering används är vid utveckling av produktionssystem för tillverkningsindustrin. Med hjälp av simuleringen kan man nå insikt och kunskap om hur processerna kan förbättras och effektiviseras i framtiden.Vad menas med simulering?Det finns olika typer av simuleringar. I vissa fall används fysiska simulatorer, exempelvis flygsimulatorer där piloter tränar på diverse händelser som kan uppstå under en resa. Vi berör i huvudsak frågor kring processen för datorsimulationer, där en virtuell verklighet skapas för att testa olika händelseförlopp.Varför använder man simulering?Simulering används kortfattat för att skapa säkrare och mer effektiva tester av verkliga händelseförlopp. Man använder ofta simulering för att undvika de risker, kostnader och den miljöpåverkan fysiska tester istället kan medföra.
Scroll to Top